Rejestracja

Dane szkoły

Jeśli Twojej szkoły nie ma na liście lub podane dane są błędne skontaktuj się z nami mailowo: smg@ceo.org.pl

Dane koordynatora

Dane uczestnika (Adresy e-mail uczestników muszą być różne)

Prosimy o podanie danych uczniów i uczennic zaangażowanych w projekt (grupa projektowa max. 4 osób). Dla każdej osoby zostanie utworzone osobne konto. Uczestników można dodawać również po zarejestrowaniu zespołu.

UWAGA: Do podania danych osobowych osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów.

Opis zespołu

Regulamin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celu realizacji i sprawozdawczości finansowej programu, do którego przystępuję, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) a także w celu informowania o przedsięwzięciach, produktach i usługach CEO, teraz i w przyszłości. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania ich ewentualnego usunięcia w przypadkach określonych w ww. ustawie. Dane mogą zostać udostępnione przez CEO sponsorowi programu w celu rozliczenia dofinansowania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przystąpienia do programu.

Oświadczam, że podane w formularzu zgłoszeniowym dane uczniów zostały umieszczone za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy zostali wcześniej poinformowani o celu i zakresie zbierania danych, o ich udostępnieniu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) oraz przez CEO sponsorowi, o prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, oraz o dobrowolności podania danych z zastrzeżeniem, że podanie danych jest niezbędne do przystąpienia do programu.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem programu i akceptuję wszystkie jego postanowienia. Jednocześnie oświadczam, że dyrektor szkoły również został zapoznany z regulaminem i wyraził zgodę na przystąpienie szkoły do programu.